Công văn số 150/PGDĐT

Đăng lúc: 11:10:47 19/04/2020 (GMT+7)

Thực hiện công văn số 150/PGDĐT : V/v thực hiện hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng yêu cầu GDMN trong bối cảnh phòng, chống covid -19 "ngày 15/05/2020

 

UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN

PHÒNGGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 

 


Số:  150/PGDĐT

 

V/v Hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình GDMN trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid -19.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Sầm sơn, ngày 15 tháng 4  năm 2020

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non trên địa bàn thành phố.

          Thực hiện Công văn số 988/SGDĐT-GDMN ngày 15 tháng 4 năm 2020 về việc “Hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình GDMN trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19”; Phòng GDĐT đề nghị Ban giám hiệu các trường mầm non trên địa bàn thành phố hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên trong việc tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDMN trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 134/PGDĐT  ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Phòng GDĐT về việc đảm bảo an toàn và phòng chống, bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN.

2. Tích cực tham mưu, phối hợp với cấp có thẩm quyền và huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các điều kiện cần thiết để thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ em phù hợp với bối cảnh, phòng chống dịch Covid -19.

3. Ban giám hiệu các nhà trường hướng dẫn giáo viên tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em theo hướng đảm bảo mục tiêu, kết quả mong đợi theo chương trình GDMN, phù hợp với điều kiện và bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19; định hướng việc chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp Một; phối hợp chặt chẽ với cha mẹ/người chăm sóc trẻ em (sau đây gọi tắt là phụ huynh) thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà trong thời gian chưa đến trường để tránh dịch và khi đến trường trở lại như sau:

a) Trong thời gian trẻ em chưa đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

- Yêu cầu giáo viên lựa chọn và hướng dẫn phụ huynh tổ chức những hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà để hướng tới đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo Chương trình GDMN; các nội dung, hình thức hoạt động cho trẻ em cần đảm bảo yêu cầu về giáo dục và an toàn;

- Riêng đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi; lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp Một.

b) Khi trẻ em đến trường trở lại

- Hướng dẫn giáo viên điều chỉnh kế hoạch năm học và tổ chức thực hiện chương trình theo các kịch bản phù hợp; lựa chọn nội dung cần thiết phù hợp với thời gian còn lại của năm học, hướng dẫn giáo viên chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với khả năng của trẻ em trong lớp, giúp trẻ em đạt mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo chương trình GDMN ;

- Riêng đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GDĐT tại tài liệu Hướng dẫn giáo viên mầm non chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1, các đơn vị thống nhất, hướng dẫn giáo viên lựa chọn những nội dung giáo dục cốt lõi, cần thiết, ưu tiên tổ chức các hoạt động giáo dục giúp trẻ em đạt những kiến thức, kỹ năng cần thiết, chuẩn bị tốt cho trẻ em có tâm thế tốt để vào học lớp Một; đảm bảo trẻ em mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN khi kết thúc năm học;

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với phụ huynh để chăm sóc, giáo dục trẻ em tốt nhất.

4. Tổ chức xây dựng các công cụ hỗ trợ, kho tài liệu, học liệu, học trực tuyến dùng chung (Phần mềm tương tác, tài liệu trực tuyến, ngân hàng video,...) phù hợp với điều kiện của từng trường và hướng dẫn, giới thiệu các nguồn, kênh thông tin, tài liệu để hỗ giáo viên, phụ huynh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.

5. Xây dựng tài liệu học trực tuyến, hỗ trợ cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non, Phòng GDĐT yêu cầu các BGH các nhà trường, chỉ đạo triển khai một số hoạt động. Lựa chọn những băng video mà giáo viên đang sử dụng để hướng dẫn cha mẹ và người chăm sóc trẻ mầm non trong thời gian ở nhà tránh dịch, để xây dựng thành ngân hàng video chia sẻ trên cổng thông tin của nhà trường đồng thời Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi cho Sở Giáo dục và Đào tạo (chỉ tập hợp và gửi những sản phẩm đã và đang được sử dụng).

Các băng video của đơn vị được gửi về qua địa chỉ email: lenga.pgd.ss@gmail.com hoặc Zalo nhóm CBQL Sầm Sơn.

         Nhận được công văn này, Phòng GDĐT đề nghị các trường Mầm non trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi thông tin liên hệ, đ/c: Lê Thị Nga, CV phòng Giáo dục và đào tạo, ĐT: 0369.411.388./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);

- Trưởng phòng (để b/c);

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                            (Đã ký)

 Hoàng Thị Thùy Dương

Tin tức mới nhất